Your Yiddish Saying For The Week: A falsheh matba’ieh farliert men nit