Butter/Olive Oil Conversion Chart:

1 tbsp. butter = 2¼  tsp. olive oil

2 tbsp. butter  =  1½ tbsp. olive oil

¼ c. butter  =  3 tbsp. olive oil

1/3 c. butter = ¼ c. olive oil

½ c. butter (1 stick)  =  ¼ c. plus 2 tbsp. olive oil

¾ c. butter (1½ sticks)  = ½ c. plus 1 tbsp. olive oil

1 c. butter (2 sticks)  =  ¾ c. olive oil